หนังสือโรงเรียนในเครือฯ

กองอำนวยการ โรงเรียนในเครือสารสาสน์

196 สาธุประดิษฐ์ซอย 34 ถนนสาธุประดิษฐ์  บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ  10120

โทร 02 683-6197, 02 683-5396  โทรสาร 02 284-0880

หนังสือ โรงเรียนในเครือสารสาสน์

หน้าที่ของเรา

1.  รับนโยบาย  ประสานงาน  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.  เสนอแนวคิด การพัฒนาและการปรับปรุงแก้ไขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

E-mail: someone@example.com